bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Klauzula informacyjna dla kandydatów na opiekuna projektu

Klauzula informacyjna do umowy zlecenia na świadczenie usługi pełnienia funkcji opiekuna projektu pn. „Trzy kroki do kariery. Nauka – Praktyka – Praca.”

nr RPLD.11.03.01-10-0013/20-00

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, numer tel. 44 648-63-53 adres mailowy: koordynator@policealna.org.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego możliwy jest pod adresem email iod@kontakt.policealna.org.pl
Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz art. 734. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(t.j. Dz.U.2020.1740) w celu wyłonienia opiekuna projektu realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z realizacją umowy zlecenia jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

_____________________________________________
podpis ADO


_____________________________________________
data i podpis kandydata

Klauzule zamieszcza się:
w ogłoszeniach BIP
na stronie internetowej Centrum.Opublikował: Ewa Klewin
Publikacja dnia: 05.05.2021
Podpisał: Ewa Klewin
Dokument z dnia: 28.04.2021
Dokument oglądany razy: 69