bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.policealna.org.pl   

Data publikacji strony internetowej 23.12.2019r.
Data ostatniej aktualizacji: 30.01.2020r,.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych        i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Treści niezgodne:

  • niektóre zdjęcia lub filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych dokumentów,
  • strona może zawierać część dokumentów w formacie PDF, WORD lub formie skanów, które są niedostępne cyfrowo.

Zapewniono alternatywny sposób dostępu do dokumentów polegający na kontakcie telefonicznym    i korespondencyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie sporządzono dnia 18.03.2021r.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnych informacji w innej alternatywnej formie.

Uwagi i wnioski można zgłaszać na adres:
e-mail: kontakt@policealna.org.pl 

telefon: 44 648-63-53

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia następuje niezwłocznie najpóźniej w ciągu 7 dni, jeśli w tym terminie zapewnienie dostępu albo dostępu w formie alternatywnej nie jest możliwe powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnych lub ich elementu.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalski ma swoją siedzibę przy ul. ks. Piotra Skargi 3 w Piotrkowie Trybunalskim.
Przy ulicy są miejsca parkingowe ogólnodostępne, nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie posiada miejsc parkingowych. Na teren szkoły należy wejść przez furtkę. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Od ul. Ks. Piotra Skargi 3 wejście główne, oraz wejście ewakuacyjne od ul. Pawlikowskiego, które otwierane jest okazjonalnie.
Wejście główne do szkoły wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe umożliwiające dostęp dla osób na wózku. Przejście do holu jest przez wiatrołap. Dostępność do szkoły zapewniona jest przez wsparcie pracownika portierni. Portiernia znajduje się po lewej stronie przy wejściu głównym. Budynek składa się z trzech kondygnacji i piwnicy. Na każdym poziomie znajdują się korytarze i pomieszczenia. Na każde piętro prowadzą schody, które wymuszają pokonywanie ich w asyście dodatkowej osoby. Szkoła nie posiada toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy, platform, pętli indukcyjnych i informacji głosowej. Nie ma również oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Na teren szkoły i jej pomieszczeń istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.Opublikował: Ewa Klewin
Publikacja dnia: 30.03.2021
Podpisał: Ewa Klewin
Dokument z dnia: 18.03.2021
Dokument oglądany razy: 101