bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.10.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zakończenie konkursu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy w wymiarze 1 etat

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego

w Piotrkowie Trybunalskim

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Ks. Piotra Skargi 3 informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wyżej wymienione stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Maria Sygulska

2. Justyna Tręda

Piotrków Trybunalski dnia 08 października 2019r.

                                                                                mgr Sławomir Górecki

                                                                                             Dyrektor

                                                         Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

                                                        Województwa Łódzkiego w Piotrkowie TrybunalskimOGŁOSZENIE

NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM


Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Ks. Piotra Skargi 3, działając zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 12 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – główny księgowy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych musi spełniać wymogi zawarte w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869).

1. Nazwa i adres jednostki

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Ks. Piotra Skargi 3

2. Określenie stanowiska urzędniczego
1) Główny księgowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim:
a) wymiar czasu pracy: 1 pełny etat (40 godzin tygodniowo),
b) rodzaj umowy: umowa o pracę,
c) data zatrudnienia: po zakończonym naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze,
d) miejsce wykonywania pracy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3.

3. Warunki przystąpienia do konkursu:
Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

4. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość księgowości budżetowej,
2) znajomość programu płace optivum, księgowość optivum – firmy Vulcan),
3) bardzo dobra znajomość MS Office, w tym Excel na poziomie średnio zaawansowanym,
4) doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
5) znajomość procedur związanych z realizacją projektów współfinansowanych z EFS,
6) bardzo dobra organizacja pracy.

5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku

1) praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo,
2) miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
a) nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
b) samodzielne pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze,
3) rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w miesiącu sierpniu 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej nie wynosi co najmniej 6%

7. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na stanowisku głównego księgowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
1) Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2) Prowadzenie rachunkowości Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
3) Prowadzenie gospodarki finansowej Centrum zgodnie z obowiązującymi zasadami.
4) Przestrzeganie i bieżące wprowadzanie w życie odpowiednich przepisów ustawowych (w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych), przepisów Ministra Finansów, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz zarządzeń organu prowadzącego i dyrektora Centrum.
5) Opracowywanie planów i budżetu zgodnie z przepisami i wskaźnikami oraz wstępnych kalkulacji wynikowych wykonywania zadań.
6) Przygotowywanie i przedstawianie dyrektorowi Centrum informacji o stanie finansów placówki.
7) Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych.
8) Opracowywanie w oparciu o obowiązujące przepisy, wewnętrznych uregulowań w zakresie spraw finansowo-rachunkowych.
9) Czuwanie nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości oraz instruowania w tym względzie pracowników.
10) Prowadzenie analizy gospodarki finansowej Zespołu i dokonywanie wstępnej zgodności przeprowadzanych operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
11) Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu, nieprzekraczalnie wydatków przewidzianych w planie finansowym.
12) Planowe realizowanie budżetu w zakresie wydatków Centrum.
13) Instruowanie pracowników, przygotowywanie dokumentów, druków oraz współudział w pracach komisji powoływanych do okresowej kontroli składników majątkowych Centrum.
14) Czuwanie nad prawidłowością (pod względem finansowym) sporządzania umów z kontrahentami.
15) Dbanie o terminowe ściąganie należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań na rzecz Centrum.
16) Czuwanie nad właściwym gospodarowaniem i skuteczną ochroną mienia Centrum, okresowe kontrolowanie i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za to mienie.
17) Dokonywanie kontroli operacji finansowych i gospodarczych oraz sprawdzanie prawidłowości i legalności ich udokumentowania.
18) Terminowe dokonywanie przelewów bankowych (wynagrodzeń, za faktury, rachunki, noty księgowe).
19) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej działalności ZFŚS Centrum.
20) Sporządzanie list płac pracowników Centrum z tytułu wynagrodzeń i innych.
21) Obliczanie i sporządzanie list zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, wychowawczych, rehabilitacyjnych.
22) Rozliczanie podatku od wynagrodzeń PIT-11, PIT-40, PIT-8B, PIT-A, PIT-4R.
23) Sporządzanie miesięcznych i rocznych raportów dla osób ubezpieczonych ZUS-RMUA.
24) Prowadzenie terminowych rozliczeń z ZUS-em i Urzędem Skarbowym.
25) Prowadzenie ewidencji wypłat z osobowego funduszu płac i stanów zatrudnienia oddzielnie dla każdego roku budżetowego.
26) Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7.
27) Gromadzenie i przygotowywanie do archiwizacji dokumentów księgowych.
28) Zgodnie z potrzebami placówki wykonywanie prac zleconych przez dyrektora Centrum.

8. Uprawnienia pracownicze
1) Pełny zakres świadczeń socjalnych zgodnie z Regulaminem ZFŚS.
2) Pełny zakres uprawnień pracowniczych wynikających z przepisów prawa pracy – Kodeks Pracy.

9. Podległość służbowa
Bezpośrednim przełożonym głównego księgowego jest dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

10. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) List motywacyjny.
2) Życiorys – curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku.
5) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe – świadectwa pracy.
6) Kserokopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego, wystawionego w trybie rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067).
7) Kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480) – w przypadku cudzoziemca.
8) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
9) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10) Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo dyscyplinarne.
11) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440).
12) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane z aktualną datą. W przypadku kserokopii dokumentów winny być one poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem poprzez podpisanie na każdej stronie przez kandydata klauzuli „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” wraz z datą oświadczenia.

11. Obowiązek informacyjny

W związku z przeprowadzeniem konkursu na głównego księgowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim zbieramy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@policealna.org.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenie procedury konkursowej na stanowisko głównego księgowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie komisji konkursowej powołanej przez dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wnioskodawcy o udzielenie informacji publicznej.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art.17 i art.18 RODO.
6) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe. Nie podanie danych skutkuje odmową dopuszczenia do ww. postępowania konkursowego.
8) Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

12. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z podanym adresem korespondencyjnym w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra
Skargi 3 w sekretariacie od 8:00 do 15:00 lub przesłać pocztą na adres Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3 z dopiskiem „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – główny księgowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim” w terminie do 03 października 2019 roku do godz. 15:00
W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentów do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Dokumenty, które wpłyną do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3 po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej i podlegają zwrotowi. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

13. Pozostałe zobowiązania:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej: www.bip.policealna.org.pl – zakładka BIP – „Konkursy” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum.
Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie przez telefon.
Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Centrum przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechniania informacji o wynikach naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.


Piotrków Trybunalski, dnia 23 września 2019 roku


                                                                                mgr Sławomir Górecki

                                                                                               Dyrektor
                                                            Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
                                                            Województwa Łódzkiego w Piotrkowie TrybunalskimINFORMACJA O WYMAGANIACH FORMALNYCH
na kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim


Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż zgodnie z ogłoszonym naborem na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze główny księgowy w pełnym wymiarze czasu pracy do dnia 19 września 2019 roku do siedziby placówki przy ul. Ks. Piotra Skargi 3 wpłynęła jedna oferta.

W dniu 20 września 2019 roku Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej złożonej oferty i stwierdziła, że nie spełnia wymagań formalnych.

W związku z powyższym nie dokonano naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze główny księgowy w pełnym wymiarze czasu pracy


Piotrków Trybunalski, dnia 20 września 2019 roku

                                                                                       mgr Slawomir Górecki

                                                                                                      Dyrektor

                                                                  Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego

                                                                 Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim                                                                               OGŁOSZENIE

NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM


Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Ks. Piotra Skargi 3, działając zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 12 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – główny księgowy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych musi spełniać wymogi zawarte w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869).

1. Nazwa i adres jednostki

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Ks. Piotra Skargi 3

2. Określenie stanowiska urzędniczego
1) Główny księgowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
a) wymiar czasu pracy: 1 pełny etat (40 godzin tygodniowo),
b) rodzaj umowy: umowa o pracę,
c) data zatrudnienia: od 26 września 2019 r.
d) miejsce wykonywania pracy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3.

3. Warunki przystąpienia do konkursu:
Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

4. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość księgowości budżetowej,
2) znajomość programu płace optivum, księgowość optivum – firmy Vulcan),
3) bardzo dobra znajomość MS Office, w tym Excel na poziomie średnio zaawansowanym,
4) doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
5) znajomość procedur związanych z realizacją projektów współfinansowanych z EFS,
6) bardzo dobra organizacja pracy.

5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku

1) praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo,
2) miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
a) nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
b) samodzielne pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze,
3) rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w miesiącu sierpniu 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej nie wynosi co najmniej 6%

7. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na stanowisku głównego księgowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
1) Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2) Prowadzenie rachunkowości Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
3) Prowadzenie gospodarki finansowej Centrum zgodnie z obowiązującymi zasadami.
4) Przestrzeganie i bieżące wprowadzanie w życie odpowiednich przepisów ustawowych (w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych), przepisów Ministra Finansów, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz zarządzeń organu prowadzącego i dyrektora Centrum.
5) Opracowywanie planów i budżetu zgodnie z przepisami i wskaźnikami oraz wstępnych kalkulacji wynikowych wykonywania zadań.
6) Przygotowywanie i przedstawianie dyrektorowi Centrum informacji o stanie finansów placówki.
7) Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych.
8) Opracowywanie w oparciu o obowiązujące przepisy, wewnętrznych uregulowań w zakresie spraw finansowo-rachunkowych.
9) Czuwanie nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości oraz instruowania w tym względzie pracowników.
10) Prowadzenie analizy gospodarki finansowej Zespołu i dokonywanie wstępnej zgodności przeprowadzanych operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
11) Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu, nieprzekraczalnie wydatków przewidzianych w planie finansowym.
12) Planowe realizowanie budżetu w zakresie wydatków Centrum.
13) Instruowanie pracowników, przygotowywanie dokumentów, druków oraz współudział w pracach komisji powoływanych do okresowej kontroli składników majątkowych Centrum.
14) Czuwanie nad prawidłowością (pod względem finansowym) sporządzania umów z kontrahentami.
15) Dbanie o terminowe ściąganie należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań na rzecz Centrum.
16) Czuwanie nad właściwym gospodarowaniem i skuteczną ochroną mienia Centrum, okresowe kontrolowanie i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za to mienie.
17) Dokonywanie kontroli operacji finansowych i gospodarczych oraz sprawdzanie prawidłowości i legalności ich udokumentowania.
18) Terminowe dokonywanie przelewów bankowych (wynagrodzeń, za faktury, rachunki, noty księgowe).
19) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej działalności ZFŚS Centrum.
20) Sporządzanie list płac pracowników Centrum z tytułu wynagrodzeń i innych.
21) Obliczanie i sporządzanie list zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, wychowawczych, rehabilitacyjnych.
22) Rozliczanie podatku od wynagrodzeń PIT-11, PIT-40, PIT-8B, PIT-A, PIT-4R.
23) Sporządzanie miesięcznych i rocznych raportów dla osób ubezpieczonych ZUS-RMUA.
24) Prowadzenie terminowych rozliczeń z ZUS-em i Urzędem Skarbowym.
25) Prowadzenie ewidencji wypłat z osobowego funduszu płac i stanów zatrudnienia oddzielnie dla każdego roku budżetowego.
26) Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7.
27) Gromadzenie i przygotowywanie do archiwizacji dokumentów księgowych.
28) Zgodnie z potrzebami placówki wykonywanie prac zleconych przez dyrektora Centrum.

8. Uprawnienia pracownicze
1) Pełny zakres świadczeń socjalnych zgodnie z Regulaminem ZFŚS.
2) Pełny zakres uprawnień pracowniczych wynikających z przepisów prawa pracy – Kodeks Pracy.

9. Podległość służbowa
Bezpośrednim przełożonym głównego księgowego jest dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

10. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) List motywacyjny.
2) Życiorys – curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku.
5) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe – świadectwa pracy.
6) Kserokopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego, wystawionego w trybie rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067).
7) Kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480) – w przypadku cudzoziemca.
8) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
9) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10) Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo dyscyplinarne.
11) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440).
12) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane z aktualną datą. W przypadku kserokopii dokumentów winny być one poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem poprzez podpisanie na każdej stronie przez kandydata klauzuli „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” wraz z datą oświadczenia.

11. Obowiązek informacyjny

W związku z przeprowadzeniem konkursu na głównego księgowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim zbieramy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@policealna.org.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenie procedury konkursowej na stanowisko głównego księgowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie komisji konkursowej powołanej przez dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wnioskodawcy o udzielenie informacji publicznej.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art.17 i art.18 RODO.
6) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe. Nie podanie danych skutkuje odmową dopuszczenia do ww. postępowania konkursowego.
8) Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

12. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z podanym adresem korespondencyjnym w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3 w sekretariacie od 8:00 do 15:00 lub przesłać pocztą na adres Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3 z dopiskiem „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – główny księgowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim” w terminie do 19 września 2019 roku do godz. 15:00
W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentów do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Dokumenty, które wpłyną do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3 po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej i podlegają zwrotowi. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

13. Pozostałe zobowiązania:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej: www.bip.policealna.org.pl – zakładka BIP – „Konkursy” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum.
Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie przez telefon.
Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Centrum przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechniania informacji o wynikach naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.


Piotrków Trybunalski, dnia 06 września 2019 roku


                                                                                 mgr Sławomir Górecki

                                                                                             Dyrektor
                                                          Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
                                                         Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego do dnia 30.08.2019r. do godz. 15:00 nie została złożona ani jedna oferta.
W związku z powyższym nabór na to stanowisko nie został przeprowadzony.


Podpisy komisji konkursowej

1. Sławomir Górecki - Przewodniczący komisji
2. Małgorzata Niewiadoma - Sekretarz komisji
3. Barbara Matuszczyk - Członek komisji


Piotrków Trybunalski, dnia 02.09.2019 r.OGŁOSZENIE

NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM


Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Ks. Piotra Skargi 3, działając zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 12 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – główny księgowy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych musi spełniać wymogi zawarte w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869).

1. Nazwa i adres jednostki

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Ks. Piotra Skargi 3

2. Określenie stanowiska urzędniczego
1) Główny księgowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
a) wymiar czasu pracy: 1 pełny etat (40 godzin tygodniowo),
b) rodzaj umowy: umowa o pracę,
c) data zatrudnienia: od 26 września 2019 r.
d) miejsce wykonywania pracy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3.

3. Warunki przystąpienia do konkursu:
Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

4. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość księgowości budżetowej,
2) znajomość programu płace optivum, księgowość optivum – firmy Vulcan),
3) bardzo dobra znajomość MS Office, w tym Exel na poziomie średnio zaawansowanym,
4) doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
5) znajomość procedur związanych z realizacją projektów współfinansowanych z EFS,
6) bardzo dobra organizacja pracy.

5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku

1) praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo,
2) miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
a) nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
b) samodzielne pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze,
3) rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w miesiącu lipcu 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej nie wynosi co najmniej 6%

7. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na stanowisku głównego księgowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
1) Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2) Prowadzenie rachunkowości Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
3) Prowadzenie gospodarki finansowej Centrum zgodnie z obowiązującymi zasadami.
4) Przestrzeganie i bieżące wprowadzanie w życie odpowiednich przepisów ustawowych (w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych), przepisów Ministra Finansów, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz zarządzeń organu prowadzącego i dyrektora Centrum.
5) Opracowywanie planów i budżetu zgodnie z przepisami i wskaźnikami oraz wstępnych kalkulacji wynikowych wykonywania zadań.
6) Przygotowywanie i przedstawianie dyrektorowi Centrum informacji o stanie finansów placówki.
7) Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych.
8) Opracowywanie w oparciu o obowiązujące przepisy, wewnętrznych uregulowań w zakresie spraw finansowo-rachunkowych.
9) Czuwanie nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości oraz instruowania w tym względzie pracowników.
10) Prowadzenie analizy gospodarki finansowej Zespołu i dokonywanie wstępnej zgodności przeprowadzanych operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
11) Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu, nieprzekraczalnie wydatków przewidzianych w planie finansowym.
12) Planowe realizowanie budżetu w zakresie wydatków Centrum.
13) Instruowanie pracowników, przygotowywanie dokumentów, druków oraz współudział w pracach komisji powoływanych do okresowej kontroli składników majątkowych Centrum.
14) Czuwanie nad prawidłowością (pod względem finansowym) sporządzania umów z kontrahentami.
15) Dbanie o terminowe ściąganie należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań na rzecz Centrum.
16) Czuwanie nad właściwym gospodarowaniem i skuteczną ochroną mienia Centrum, okresowe kontrolowanie i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za to mienie.
17) Dokonywanie kontroli operacji finansowych i gospodarczych oraz sprawdzanie prawidłowości i legalności ich udokumentowania.
18) Terminowe dokonywanie przelewów bankowych (wynagrodzeń, za faktury, rachunki, noty księgowe).
19) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej działalności ZFŚS Centrum.
20) Sporządzanie list płac pracowników Centrum z tytułu wynagrodzeń i innych.
21) Obliczanie i sporządzanie list zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, wychowawczych, rehabilitacyjnych.
22) Rozliczanie podatku od wynagrodzeń PIT-11, PIT-40, PIT-8B, PIT-A, PIT-4R.
23) Sporządzanie miesięcznych i rocznych raportów dla osób ubezpieczonych ZUS-RMUA.
24) Prowadzenie terminowych rozliczeń z ZUS-em i Urzędem Skarbowym.
25) Prowadzenie ewidencji wypłat z osobowego funduszu płac i stanów zatrudnienia oddzielnie dla każdego roku budżetowego.
26) Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7.
27) Gromadzenie i przygotowywanie do archiwizacji dokumentów księgowych.
28) Zgodnie z potrzebami placówki wykonywanie prac zleconych przez dyrektora Centrum.

8. Uprawnienia pracownicze
1) Pełny zakres świadczeń socjalnych zgodnie z Regulaminem ZFŚS.
2) Pełny zakres uprawnień pracowniczych wynikających z przepisów prawa pracy – Kodeks Pracy.

9. Podległość służbowa
Bezpośrednim przełożonym głównego księgowego jest dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

10. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) List motywacyjny.
2) Życiorys – curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku.
5) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe – świadectwa pracy.
6) Kserokopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego, wystawionego w trybie rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067).
7) Kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480) – w przypadku cudzoziemca.
8) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
9) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10) Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo dyscyplinarne.
11) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440).
12) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane z aktualną datą. W przypadku kserokopii dokumentów winny być one poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem poprzez podpisanie na każdej stronie przez kandydata klauzuli „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” wraz z datą oświadczenia.

11. Obowiązek informacyjny

W związku z przeprowadzeniem konkursu na głównego księgowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim zbieramy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@policealna.org.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenie procedury konkursowej na stanowisko głównego księgowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie komisji konkursowej powołanej przez dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wnioskodawcy o udzielenie informacji publicznej.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art.17 i art.18 RODO.
6) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe. Nie podanie danych skutkuje odmową dopuszczenia do ww. postępowania konkursowego.
8) Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

12. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z podanym adresem korespondencyjnym w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra
Skargi 3 w sekretariacie od 8:00 do 15:00 lub przesłać pocztą na adres Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3 z dopiskiem „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – główny księgowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim” w terminie do 30 sierpnia 2019 roku do godz. 15:00
W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentów do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Dokumenty, które wpłyną do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3 po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej i podlegają zwrotowi. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

13. Pozostałe zobowiązania:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej: www.bip.policealna.org.pl – zakładka BIP – „Konkursy” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum.
Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie przez telefon.
Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Centrum przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechniania informacji o wynikach naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.


Piotrków Trybunalski, dnia 14 sierpnia 2019 roku


Joanna Galia

Dyrektor
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego do dnia 05.08.2019r. do godz. 15:00 nie została złożona ani jedna oferta.
W związku z powyższym nabór na to stanowisko nie został przeprowadzony.


Podpisy komisji konkursowej

1. Joanna Galia - Przewodnicząca komisji
2. Małgorzata Niewiadoma - Sekretarz komisji
3. Barbara Matuszczyk - Członek komisji

Piotrków Trybunalski, dnia 06.08.2019 r.


Ogłoszenie


OGŁOSZENIE

NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM


Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Ks. Piotra Skargi 3, działając zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 12 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – główny księgowy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych musi spełniać wymogi zawarte w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869).

1. Nazwa i adres jednostki

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Ks. Piotra Skargi 3

2. Określenie stanowiska urzędniczego
1) Główny księgowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
a) wymiar czasu pracy: 1 pełny etat (40 godzin tygodniowo),
b) rodzaj umowy: umowa o pracę,
c) data zatrudnienia: od 30 sierpnia 2019 r.
d) miejsce wykonywania pracy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3.

3. Warunki przystąpienia do konkursu:
Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
5) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
6) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
7) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
8) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

4. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość księgowości budżetowej,
2) znajomość programu płace optivum, księgowość optivum – firmy Vulcan),
3) bardzo dobra znajomość MS Office, w tym Exel na poziomie średnio zaawansowanym,
4) doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
5) znajomość procedur związanych z realizacją projektów współfinansowanych z EFS,
6) bardzo dobra organizacja pracy.

5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku

1) praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo,
2) miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
a) nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
b) samodzielne pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze,
3) rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w miesiącu czerwcu 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej nie wynosi co najmniej 6%

7. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na stanowisku głównego księgowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
1) Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2) Prowadzenie rachunkowości Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
3) Prowadzenie gospodarki finansowej Centrum zgodnie z obowiązującymi zasadami.
4) Przestrzeganie i bieżące wprowadzanie w życie odpowiednich przepisów ustawowych (w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych), przepisów Ministra Finansów, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz zarządzeń organu prowadzącego i dyrektora Centrum.
5) Opracowywanie planów i budżetu zgodnie z przepisami i wskaźnikami oraz wstępnych kalkulacji wynikowych wykonywania zadań.
6) Przygotowywanie i przedstawianie dyrektorowi Centrum informacji o stanie finansów placówki.
7) Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych.
8) Opracowywanie w oparciu o obowiązujące przepisy, wewnętrznych uregulowań w zakresie spraw finansowo-rachunkowych.
9) Czuwanie nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości oraz instruowania w tym względzie pracowników.
10) Prowadzenie analizy gospodarki finansowej Zespołu i dokonywanie wstępnej zgodności przeprowadzanych operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
11) Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu, nieprzekraczalnie wydatków przewidzianych w planie finansowym.
12) Planowe realizowanie budżetu w zakresie wydatków Centrum.
13) Instruowanie pracowników, przygotowywanie dokumentów, druków oraz współudział w pracach komisji powoływanych do okresowej kontroli składników majątkowych Centrum.
14) Czuwanie nad prawidłowością (pod względem finansowym) sporządzania umów z kontrahentami.
15) Dbanie o terminowe ściąganie należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań na rzecz Centrum.
16) Czuwanie nad właściwym gospodarowaniem i skuteczną ochroną mienia Centrum, okresowe kontrolowanie i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za to mienie.
17) Dokonywanie kontroli operacji finansowych i gospodarczych oraz sprawdzanie prawidłowości i legalności ich udokumentowania.
18) Terminowe dokonywanie przelewów bankowych (wynagrodzeń, za faktury, rachunki, noty księgowe).
19) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej działalności ZFŚS Centrum.
20) Sporządzanie list płac pracowników Centrum z tytułu wynagrodzeń i innych.
21) Obliczanie i sporządzanie list zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, wychowawczych, rehabilitacyjnych.
22) Rozliczanie podatku od wynagrodzeń PIT-11, PIT-40, PIT-8B, PIT-A, PIT-4R.
23) Sporządzanie miesięcznych i rocznych raportów dla osób ubezpieczonych ZUS-RMUA.
24) Prowadzenie terminowych rozliczeń z ZUS-em i Urzędem Skarbowym.
25) Prowadzenie ewidencji wypłat z osobowego funduszu płac i stanów zatrudnienia oddzielnie dla każdego roku budżetowego.
26) Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7.
27) Gromadzenie i przygotowywanie do archiwizacji dokumentów księgowych.
28) Zgodnie z potrzebami placówki wykonywanie prac zleconych przez dyrektora Centrum.

8. Uprawnienia pracownicze
1) Pełny zakres świadczeń socjalnych zgodnie z Regulaminem ZFŚS.
2) Pełny zakres uprawnień pracowniczych wynikających z przepisów prawa pracy – Kodeks Pracy.

9. Podległość służbowa
Bezpośrednim przełożonym głównego księgowego jest dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

10. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) List motywacyjny.
2) Życiorys – curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku.
5) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe – świadectwa pracy.
6) Kserokopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego, wystawionego w trybie rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067).
7) Kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.) – w przypadku cudzoziemca.
8) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
9) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10) Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo dyscyplinarne.
11) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm).
12) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).

Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane z aktualną datą. W przypadku kserokopii dokumentów winny być one poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem poprzez podpisanie na każdej stronie przez kandydata klauzuli „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” wraz z datą oświadczenia.

11. Obowiązek informacyjny

W związku z przeprowadzeniem konkursu na głównego księgowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim zbieramy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@policealna.org.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenie procedury konkursowej na stanowisko głównego księgowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie komisji konkursowej powołanej przez dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wnioskodawcy o udzielenie informacji publicznej.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art.17 i art.18 RODO.
6) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe. Nie podanie danych skutkuje odmową dopuszczenia do ww. postępowania konkursowego.
8) Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

12. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z podanym adresem korespondencyjnym w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3 w sekretariacie od 8:00 do 15:00 lub przesłać pocztą na adres Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3 z dopiskiem „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – główny księgowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim” w terminie do 05 sierpnia  2019 roku do godz. 15:00
W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentów do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Dokumenty, które wpłyną do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3 po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej i podlegają zwrotowi. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

13. Pozostałe zobowiązania:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej: www.bip.policealna.org.pl – zakładka BIP – „Konkursy” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum.
Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie przez telefon.
Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Centrum przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechniania informacji o wynikach naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.


Piotrków Trybunalski, dnia 11 lipca 2019 roku


                                                                                         Joanna Galia

                                                                                              Dyrektor
                                                           Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
                                                          Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim


INFORMACJA O WYMAGANIACH FORMALNYCH 2019R.


Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż zgodnie z ogłoszonym naborem na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze główny księgowy w pełnym wymiarze czasu pracy do dnia 05.07.2019 r. do siedziby placówki przy ul. Ks. Piotra Skargi 3 wpłynęła jedna oferta.
W dniu 09.07.2019 r. Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej złożonej oferty i stwierdziła, że nie spełnia wymagań formalnych.

W związku z powyższym nie dokonano naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze główny księgowy w pełnym wymiarze czasu pracy


Piotrków Trybunalski, dn. 10.07.2019 r.

                                                                                     Joanna Galia
                                                                                         Dyrektor
                              Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego
                                                                         w Piotrkowie Trybunalskim


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim oglasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego

OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE

NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM


Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Ks. Piotra Skargi 3, działając zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 12 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – główny księgowy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych musi spełniać wymogi zawarte w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869).

1. Nazwa i adres jednostki

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Ks. Piotra Skargi 3

2. Określenie stanowiska urzędniczego
1) Główny księgowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
a) wymiar czasu pracy: 1 pełny etat (40 godzin tygodniowo),
b) rodzaj umowy: umowa o pracę,
c) data zatrudnienia: od 30 sierpnia 2019 r.
d) miejsce wykonywania pracy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3.

3. Warunki przystąpienia do konkursu:
Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
5) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
6) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
7) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
8) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

4. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość księgowości budżetowej,
2) znajomość programu płace optivum, księgowość optivum – firmy Vulcan),
3) bardzo dobra znajomość MS Office, w tym Exel na poziomie średnio zaawansowanym,
4) doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
5) znajomość procedur związanych z realizacją projektów współfinansowanych z EFS,
6) bardzo dobra organizacja pracy.

5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku

1) praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo,
2) miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
a) nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
b) samodzielne pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze,
3) rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w miesiącu czerwcu 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej nie wynosi co najmniej 6%

7. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na stanowisku głównego księgowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
1) Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2) Prowadzenie rachunkowości Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
3) Prowadzenie gospodarki finansowej Centrum zgodnie z obowiązującymi zasadami.
4) Przestrzeganie i bieżące wprowadzanie w życie odpowiednich przepisów ustawowych (w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych), przepisów Ministra Finansów, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz zarządzeń organu prowadzącego i dyrektora Centrum.
5) Opracowywanie planów i budżetu zgodnie z przepisami i wskaźnikami oraz wstępnych kalkulacji wynikowych wykonywania zadań.
6) Przygotowywanie i przedstawianie dyrektorowi Centrum informacji o stanie finansów placówki.
7) Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych.
8) Opracowywanie w oparciu o obowiązujące przepisy, wewnętrznych uregulowań w zakresie spraw finansowo-rachunkowych.
9) Czuwanie nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości oraz instruowania w tym względzie pracowników.
10) Prowadzenie analizy gospodarki finansowej Zespołu i dokonywanie wstępnej zgodności przeprowadzanych operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
11) Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu, nieprzekraczalnie wydatków przewidzianych w planie finansowym.
12) Planowe realizowanie budżetu w zakresie wydatków Centrum.
13) Instruowanie pracowników, przygotowywanie dokumentów, druków oraz współudział w pracach komisji powoływanych do okresowej kontroli składników majątkowych Centrum.
14) Czuwanie nad prawidłowością (pod względem finansowym) sporządzania umów z kontrahentami.
15) Dbanie o terminowe ściąganie należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań na rzecz Centrum.
16) Czuwanie nad właściwym gospodarowaniem i skuteczną ochroną mienia Centrum, okresowe kontrolowanie i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za to mienie.
17) Dokonywanie kontroli operacji finansowych i gospodarczych oraz sprawdzanie prawidłowości i legalności ich udokumentowania.
18) Terminowe dokonywanie przelewów bankowych (wynagrodzeń, za faktury, rachunki, noty księgowe).
19) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej działalności ZFŚS Centrum.
20) Sporządzanie list płac pracowników Centrum z tytułu wynagrodzeń i innych.
21) Obliczanie i sporządzanie list zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, wychowawczych, rehabilitacyjnych.
22) Rozliczanie podatku od wynagrodzeń PIT-11, PIT-40, PIT-8B, PIT-A, PIT-4R.
23) Sporządzanie miesięcznych i rocznych raportów dla osób ubezpieczonych ZUS-RMUA.
24) Prowadzenie terminowych rozliczeń z ZUS-em i Urzędem Skarbowym.
25) Prowadzenie ewidencji wypłat z osobowego funduszu płac i stanów zatrudnienia oddzielnie dla każdego roku budżetowego.
26) Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7.
27) Gromadzenie i przygotowywanie do archiwizacji dokumentów księgowych.
28) Zgodnie z potrzebami placówki wykonywanie prac zleconych przez dyrektora Centrum.

8. Uprawnienia pracownicze
1) Pełny zakres świadczeń socjalnych zgodnie z Regulaminem ZFŚS.
2) Pełny zakres uprawnień pracowniczych wynikających z przepisów prawa pracy – Kodeks Pracy.

9. Podległość służbowa
Bezpośrednim przełożonym głównego księgowego jest dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

10. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) List motywacyjny.
2) Życiorys – curriculum witae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku.
5) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe – świadectwa pracy.
6) Kserokopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego, wystawionego w trybie rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067).
7) Kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.) – w przypadku cudzoziemca.
8) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
9) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10) Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo dyscyplinarne.
11) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm).
12) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).

Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane z aktualną datą. W przypadku kserokopii dokumentów winny być one poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem poprzez podpisanie na każdej stronie przez kandydata klauzuli „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” wraz z datą oświadczenia.

11. Obowiązek informacyjny

W związku z przeprowadzeniem konkursu na głównego księgowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim zbieramy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@policealna.org.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenie procedury konkursowej na stanowisko głównego księgowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie komisji konkursowej powołanej przez dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wnioskodawcy o udzielenie informacji publicznej.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art.17 i art.18 RODO.
6) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe. Nie podanie danych skutkuje odmową dopuszczenia do ww. postępowania konkursowego.
8) Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

12. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z podanym adresem korespondencyjnym w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3 w sekretariacie od 8:00 do 15:00 lub przesłać pocztą na adres Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3 z dopiskiem „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – główny księgowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim” w terminie do 05 lipca 2019 roku do godz. 15:00
W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentów do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Dokumenty, które wpłyną do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3 po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej i podlegają zwrotowi. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

13. Pozostałe zobowiązania:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej: www.bip.policealna.org.pl – zakładka BIP – „Konkursy” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum.
Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie przez telefon.
Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Centrum przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechniania informacji o wynikach naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.


Piotrków Trybunalski, dnia 25 czerwca 2019 roku


                                                                                                Joanna Galia

                                                                                                     Dyrektor
                                                               Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
                                                               Województwa Łódzkiego w Piotrkowie TrybunalskimOpublikował: Ewa Klewin
Publikacja dnia: 08.10.2019
Podpisał: Ewa Klewin
Dokument z dnia: 08.10.2019
Dokument oglądany razy: 10 044