bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Władze i struktura organizacyjna

Dyrektor

Imię i nazwisko: mgr Sławomir Górecki

Funkcja: dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
Nr telefonu: (44) 648 68 50, 648 63 53 Nr faksu: (44) 648 68 50
Adres e-mail:

Dyrektor w szczególności:

kieruje bieżącą działalnością Szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz
sprawuje nadzór pedagogiczny
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji
dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialnośł za ich prawidłowe wykorzystanie
organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły
wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych
dyrektor szkoły może w drodze decyzji administracyjnej skreślił ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły, skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego
dyrektor w drodze decyzji administracyjnej nadaje nauczycielowi stażyście stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
dyrektor jest kierownikiem Zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami i decyduje w sprawach:
- zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły
- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły
- występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły
- dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim
- dyrektor szkoły może w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę zmieniać lub wprowadzać nowe kierunki kształcenia po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
- dyrektor szkoły jest kierownikiem jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Łódzkiego

Wicedyrektor

Imię i nazwisko: mgr Grażyna Tomaszkiewicz

Funkcja: Wicedyrektor  Centrum Kaształcenia Zawodowego i Ustawicznego  Województwa Łódzkiego  w Piotrkowie Trybunalskim
Nr telefonu: (44) 646 58 24 Nr faksu: (44) 646 58 24

Główny Księgowy

Imię i nazwisko: Barbara Matuszczyk

Funkcja: Główny księgowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
Nr telefonu: (44) 646 42 88 Nr faksu: (44) 646 42 88

Kierownik gospodarczy

Imię i nazwisko:mgr Małgorzata Niewiadoma

Funkcja: Kierownik gospodarczy Centrum Kaształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
Nr telefonu: (44) 648 63 53 Nr faksu: (44) 648 63 53

Pracownicy administracji

Imię i Nazwisko: Ewa Klewin

Funkcja: Samodzielny referent Centrum Kaształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego  w Piotrkowie Trybunalskim

Tel: (44) 648 63 53 Fax: (44) 648 63 53

Imie i nazwisko: mgr Anna Kosmowska

Funkcja: Inspektor Ochrony Danych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

e-mail:i iod@policealna.org.pl   

Rada Pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI


1. mgr Grażyna Tomaszkiewicz

2. mgr Ewa Łągiewczyk

3. mgr Ewa Kozłowska-Pytka

4. mgr Grzegorz Ząbecki

5. mgr Malgorzata Giler

6. mgr Dominika Wojciechowska-Jajek


NAUCZYCIELE STAŻYŚCI

1. mgr Katarzyna Pielużek

2. mgr Karolina Dyguda - doradca zawodowy

SPECJALIŚCI

1. mgr elektroradiolog Emila Lubicka

2. mgr elektroradiolog Aleksandra Pabjasz

3. licencjat Miriam PalusOpublikował: Ewa Klewin
Publikacja dnia: 20.09.2019
Podpisał: Ewa Klewin
Dokument z dnia: 20.09.2019
Dokument oglądany razy: 7 605