bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.10.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Władze i struktura organizacyjna

Dyrektor

Imię i nazwisko: mgr Joanna Galia

Funkcja: p.o. dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
Nr telefonu: (44) 648 68 50, 648 63 53 Nr faksu: (44) 648 68 50
Adres e-mail: galia@interia.pl

Dyrektor w szczególności:

kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz
sprawuje nadzór pedagogiczny
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji
dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialnośł za ich prawidłowe wykorzystanie
organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły
wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych
dyrektor szkoły może w drodze decyzji administracyjnej skreślił ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły, skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego
dyrektor w drodze decyzji administracyjnej nadaje nauczycielowi stażyście stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
dyrektor jest kierownikiem Zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami i decyduje w sprawach:
- zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły
- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły
- występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły
- dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim
- dyrektor szkoły może w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę zmieniał lub wprowadzał nowe kierunki kształcenia po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
- dyrektor szkoły jest kierownikiem jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Łódzkiego

Kierownik szkolenia praktycznego

Imię i nazwisko: mgr Ewa Kozłowska-Pytka

Funkcja: Kierownik szkolenia praktycznego  Centrum Kaształcenia Zawodowego i Ustawicznego  Województwa Łódzkiego  w Piotrkowie Trybunalskim
Nr telefonu: (44) 646 58 24 Nr faksu: (44) 646 58 24
Adres e-mail: ewapytka65@wp.pl


Główny Księgowy

Imię i nazwisko: Barbara Matuszczyk

Funkcja: Główny księgowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
Nr telefonu: (44) 646 42 88 Nr faksu: (44) 646 42 88

Kierownik gospodarczy

Imię i nazwisko:mgr Małgorzata Niewiadoma

Funkcja: Kierownik gospodarczy Centrum Kaształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
Nr telefonu: (44) 648 63 53 Nr faksu: (44) 648 63 53

Pracownicy administracji

Imię i Nazwisko: Ewa Klewin

Funkcja: Samodzielny referent Centrum Kaształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego  w Piotrkowie Trybunalskim

Tel: (44) 648 63 53 Fax: (44) 648 63 53

Rada Pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI

1. mgr Joanna Galia

2. mgr Ewa Kozłowska - Pytka

3. mgr Ewa Łągiewczyk

4. mgr Grażyna Tomaszkiewicz

5. mgr Jadwiga Ogłuszka-Jastrzębska

6. mgr Bożena Dubik

7. mgr Anna Kosmowska


NAUCZYCIELE MIANOWANI

1. mgr Tomasz Wróbel

NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI

1. mgr Beata Gałązka

2. mgr Ewa Szafarowicz

3. mgr Agnieszka Bąbol

4. mgr Maciej Wiśniak

5. mgr Krzysztof Kruszyński

6. mgr Izabella Mytkowicz-Terka - doradca zawodowy

NAUCZYCIELE STAŻYŚCI

1. mgr Katarzyna Pielużek

2. mgr Urszula Jagodzińska - bibliotekarz

SPECJALIŚCI

1. mgr Agata Warakomska-Filipczak

2. tech. elektroradiolog Jakubik Joanna

3. lek.med. Paweł Banaszek

Opublikował: Ewa Klewin
Publikacja dnia: 30.10.2017
Podpisał: Ewa Klewin
Dokument z dnia: 08.09.2017
Dokument oglądany razy: 6 624