bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.11.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zm.nazwisk

Władze i struktura organizacyjna

Dyrektor

Imię i nazwisko: mgr Jadwiga Ogłuszka-Jastrzębska

Funkcja: Dyrektor Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego
Nr telefonu: (44) 648 68 50, 648 63 53 Nr faksu: (44) 648 68 50
Adres e-mail: jogluszkaj@wp.pl

Dyrektor w szczególności:

kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz
sprawuje nadzór pedagogiczny
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji
dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialnośł za ich prawidłowe wykorzystanie
organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły
wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych
dyrektor szkoły może w drodze decyzji administracyjnej skreślił ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły, skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego
dyrektor w drodze decyzji administracyjnej nadaje nauczycielowi stażyście stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
dyrektor jest kierownikiem Zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami i decyduje w sprawach:
- zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły
- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły
- występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły
- dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim
- dyrektor szkoły może w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę zmieniał lub wprowadzał nowe kierunki kształcenia po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
- dyrektor szkoły jest kierownikiem jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Łódzkiego

Kierownik szkolenia praktycznego

Imię i nazwisko: mgr Ewa Kozłowska-Pytka

Funkcja: Kierownik szkolenia praktycznego Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego
Nr telefonu: (44) 646 58 24 Nr faksu: (44) 646 58 24

Kierownik internatu

Imię i nazwisko: mgr Joanna Galia

Funkcja: Kierownik internatu Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego
Nr telefonu: (44) 648 63 53 Nr faksu: (44) 648 63 53

Główny Księgowy

Imię i nazwisko: Barbara Matuszczyk

Funkcja: Główny księgowy Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego
Nr telefonu: (44) 646 42 88 Nr faksu: (44) 646 42 88

Kierownik gospodarczy

Imię i nazwisko:mgr Małgorzata Niewiadoma

Funkcja: Kierownik gospodarczy Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego
Nr telefonu: (44) 648 63 53 Nr faksu: (44) 648 63 53

Pracownicy administracji

Imię i Nazwisko: Ewa Klewin

Funkcja: Samodzielny referent Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego                  Tel: (44) 648 63 53 Fax: (44) 648 63 53

Rada Pedagogiczna Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego

NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI

1. mgr Jadwiga Ogłuszka -Jastrzębska

2. mgr Ewa Kozłowska - Pytka

3. mgr Joanna Galia

4. mgr Jadwiga Szulc

5. mgr Ewa Łągiewczyk

6. mgr Grażyna Tomaszkiewicz

7. mgr Bożena Dubik

8. mgr Agnieszka Miler

9. mgr Lidia Migdał - Nowak

10. mgr Anna Kosmowska

11.mgr Małgorzata Giler

12. mgr Krzysztof Piesik

NAUCZYCIELE MIANOWANI

1. mgr Tomasz Wróbel

NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI

1. mgr Beata Gałązka

2. mgr Ewa Szafarowicz

3. mgr Agnieszka Bąbol

4. mgr Maciej Wiśniak

5. mgr Krzysztof Kruszyński

NAUCZYCIELE STAŻYŚCI

1. mgr Katarzyna Pielużek

2. mgr Urszula Jagodzińska

SPECJALIŚCI

1. mgr Agata Warakomska-Filipczak

2. mgr Barbara Kulińska

3. mgr Wanda Ich

4. mgr Karolina Frankowska
Opublikował: Ewa Klewin
Publikacja dnia: 18.11.2016
Podpisał: Ewa Klewin
Dokument z dnia: 18.11.2016
Dokument oglądany razy: 6 093