bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.04.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zm.

Oficjalne dokumenty


Sz.P.D.0221.1.2013


S T A T U T

Szkoły Policealnej
Samorządu Województwa Łódzkiego

im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim


został opracowany na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŁşniejszymi zmianami), oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz.624 z póŁşniejszymi zmianami).
§, 1.

1. Nazwa szkoły:
&bdquo,Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika
2. Siedziba szkoły: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Ks. Piotra Skargi 3
3. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Województwa Łódzkiego.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.
5. Do dokumentów szkoły wprowadza się LOGO Szkoły


§, 2.

1. Cele i zadania szkoły:
1) realizacja właściwego programu nauczania,
2) organizacja praktycznej nauki zawodu,
3) zapewnienie właściwej obsady kadrowej i środków dydaktycznych do realizacji programu nauczania,
4) wyposażenie ucznia w wiedzę zgodnie z aktualnym stanem nauki w zakresie niezbędnym do ukończenia szkoły i uzyskania tytułu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i rozwijanie do podejmowania samodzielnej pracy,
5) kształtowanie systemu wartości zgodnie z etyką poszczególnych zawodów, w których kształci szkoła,
6) przygotowanie do rzetelnej i dokładnej pracy, samokształcenia i ponoszenia odpowiedzialności za stan posiadanej wiedzy,
7) uwrażliwienie uczniów na sprawy środowiska i upowszechnienie wiedzy,
8) przygotowanie do działania na rzecz utrzymania i przywrócenia zdrowia, zapobieganie chorobom oraz do pracy w niebezpiecznych warunkach,
9) wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, za materiał powierzony do badań, za sprzęt i środki dydaktyczne,
10) stwarzanie warunków do praktycznego stosowania zasad tolerancji zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka,
11) kształtowanie szacunku do tradycji kulturowych,
12) otaczanie uczniów opieką odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły,
13) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, wychowania i opieki w szkole,
14) wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.

2. Szkoła kształci w zawodach i kwalifikacjach
&bull, Ratownik medyczny,
&bull, Technik masażysta
&bull, Technik elektroradiolog,
&bull, Technik dentystyczny,
&bull, Technik usług kosmetycznych,
&bull, Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
&bull, Opiekun w domu pomocy społecznej
&bull, Opiekunka środowiskowa,
&bull, Asystent osoby niepełnosprawnej
&bull, Opiekun medyczny
&bull, Asystentka stomatologiczna
&bull, Higienistka stomatologiczna
&bull, Technik farmaceutyczny
&bull, Florysta
&bull, Technik geodeta
&bull, Opiekunka dziecięca
&bull, Technik archiwista
&bull, Technik sterylizacji medycznej
&bull, Opiekun osoby starszej

3. Szkoła może prowadził kursy kwalifikacyjne w zawodach będących w ofercie kształcenia, które
mogą był realizowane w formie kursów kwalifikacyjnych.

4. Sposób wykonywania zadań szkoły:
1) szkoła organizuje środowisko wychowawcze umożliwiające uczniowi:
a) przyjęcie postaw prozdrowotnych w szczególności:
- promocji zdrowia,
- przeciwdziałania nałogom,
- przeciwdziałania chorobom,
b) realizację zainteresowań własnych oraz związanych z przygotowaniem do zawodu,
c) wyposażenie w umiejętności edukacji społecznej w zakresie zdrowia oraz prawidłowego
komunikowania międzyludzkiego,
2) szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.


5. W szkole na wniosek rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego mogą był zorganizowane
zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

6. Pomoc materialna uczniom:
1) szkoła udziela pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
2) dyrektor szkoły powołuje każdego roku komisję stypendialną i wyznacza jej przewodniczącego,
3) komisja działa zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i z opracowanym regulaminem.

§, 3.

Organami szkoły są:

1. Dyrektor szkoły &ndash, zakres praw i obowiązków:
1) dyrektor szkoły jest kierownikiem jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Łódzkiego,
2) kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ja na zewnątrz,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny,
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialnośł za ich prawidłowe wykorzystanie,
7) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
9) dyrektor szkoły może w drodze decyzji administracyjnej skreślił ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły, skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,
10) dyrektor w drodze decyzji administracyjnej nadaje nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego,
11) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami i decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
c) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń ,nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
12) dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim,
13) dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku pracy,
14) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
15) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęł organizowanych przez szkołę,
16) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów prowadzonych w szkole,
17) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalnośł wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
18) zatwierdza zestaw szkolnych programów nauczania,
19) wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów,
20) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor, a szkołach w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora- inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący,
21) w przypadku równoczesnej nieobecności dyrektora i wicedyrektora zastępuje go inny nauczyciel tej szkoły wyznaczony przez organ prowadzący.


2. Rada pedagogiczna:

1) w skład rady pedagogicznej szkoły wchodzą:
a) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole,
b) w zebraniach rady pedagogicznej mogą także brał udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
2) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły,
3) zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęł szkolnych, zebrania mogą był organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,
4) przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o porządku i terminie zebrania,
5) dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy w roku,
6) do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzenie planów pracy szkoły
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji promocji ucznia i ukończenia szkoły,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu projektów przez radę pedagogiczną,
d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
7) rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęł edukacyjnych
i pozaedukacyjnych,
b) projekt planu finansowego szkoły,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęł w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęł dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
8) uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy członków,
9) dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa
o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor powiadamia organ sprawujący nadzór
pedagogiczny i organ prowadzący szkołę,
10) rada pedagogiczna działa na podstawie ustalonego regulaminu, zebrania rady pedagogicznej są protokołowane,
11) rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu i jego zmiany,
12) rada pedagogiczna może wystąpił z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
kierowniczego,
13) nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady
pedagogicznej, które mogą naruszał dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także
nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

3. Samorząd uczniowski:

1) w szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej &bdquo,samorządem&rdquo,, który tworzą wszyscy
uczniowie szkoły,
2) zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół
uczniów, regulamin samorządu nie może był sprzeczny ze statutem szkoły,
3) organy samorządu mogą przedstawił radzie pedagogicznej, dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treściami, celami i wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
d) prawo wydawania i redagowania gazetki szkolnej,
e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
4. W szkole może był utworzona rada szkoły, która działa na podstawie własnego regulaminu.

5. Organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania w formie pisemnej,
indywidualnych kontaktów, zebrań, rozmów, konsultacji, mediacji.

§, 4.

Organizacja szkoły.

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział uczniów z odpowiednim szkolnym
planem nauczania .
2. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego i ogólnego stanowiące realizację podstaw programowych kształcenia w poszczególnych zawodach i kwalifikacjach są organizowane w oddziałach i grupach.
3. Podziału na grupy dokonuje się w oparciu o programy nauczania w poszczególnych zawodach i kwalifikacjach.
Zajęcia edukacyjne odbywają się w grupach o liczebności zapewniającej bezpieczeństwo
i higienę pracy.
4. Zajęcia edukacyjne mogą był prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych:
szkół wyższych, szkół zawodowych, centrów szkolenia praktycznego i w zakładach pracy na podstawie umowy zawartej między szkołą a daną jednostką.

§, 5.

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a godzina zajęł praktycznych i praktyk zawodowych 55 minut.&rsquo,

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęł edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęł uzgodniony w tygodniowym rozkładzie zajęł.


§, 6.

1. Kształcenie zawodowe praktyczne i praktyki zawodowe organizowane jest przez szkołę.
2. Kształcenie zawodowe praktyczne organizowane jest w formie zajęł praktycznych i praktyk zawodowych zgodnie z programem nauczania dla poszczególnych zawodów i kwalifikacji w zawodach.
3. Umowę o praktyczną naukę zawodu i kształcenie zawodowe praktyczne organizowane poza szkołą zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów.
4. Treśł umowy określają odrębne przepisy.
5. Szkoła współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów i nadzoruje realizację programu.
6. Szkoła organizuje ubezpieczenie ucznia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§, 7.
1. Organizację pracowni łwiczeń praktycznych i pracowni symulacyjnych, zwanych dalej
pracowniami, określają regulaminy pracowni, a ich wyposażenie pozwala na realizację
obowiązujących programów nauczania.
2. Organizacja pracowni kształcenia zawodowego.
1) Kierownik szkolenia praktycznego lub jego zastępca powołany przez dyrektora odpowiada za ich prawidłowe funkcjonowanie.
2) Każda pracownia jest wyposażona w urządzenia, sprzęt, aparaturę przyrządy oraz materiały i zestawy do łwiczeń.
3) W pracowni znajduje się odpowiednia liczba stanowisk łwiczebnych umożliwiających
wykonanie przez uczniów samodzielnych łwiczeń.
4) W celu właściwego przygotowania materiałów i zestawów do łwiczeń, zabezpieczenia
i konserwacji aparatury i sprzętu stanowiących wyposażenie pracowni można zatrudnił
laborantów lub pracowników inżynieryjno-technicznych, co pozwala na poprawienie efektów
pracy dydaktycznej przez nauczycieli w pracowniach.

§, 8.

1. Organizacja biblioteki szkolnej.
1) W szkole jest prowadzona biblioteka szkolna, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy
nauczyciela.
2) Z biblioteki szkolnej mogą korzystał: uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
3) Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
b) korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
c) prowadzenia przysposobienia informacyjnego uczniów.
4) Biblioteka i czytelnia dostępne są dla czytelników w czasie trwania zajęł dydaktyczno-
wychowawczych.

2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi zasadami,
prowadzenie prenumeraty i akcesji czasopism oraz dbałośł o właściwy dobór książek,
2) działalnośł bibliograficzno-informacyjna polegająca na:
a) udzielaniu informacji bibliotecznych, rzeczowych, bibliograficznych, tekstowych,
b) tworzeniu bibliograficznych zestawień tematycznych,
c) kształtowaniu umiejętności uczniów w zakresie poszukiwania i wykorzystywania
informacji z różnych Łşródeł, w tym technologii komputerowej,
3) prowadzenie różnorodnych działań rozwijających wrażliwośł kulturową i społeczną,
4) współpraca z gronem nauczycielskim,
5) nauczyciel bibliotekarz ponosi materialną odpowiedzialnośł za zbiory biblioteczne.

3. Biblioteka funkcjonuje w oparciu o regulamin biblioteki szkolnej.
Regulamin w szczególności określa:
1) warunki wypożyczania i korzystania z książek, czasopism i zbiorów specjalnych,
2) prawa i obowiązki czytelników, a w szczególności zasady rozliczania się z biblioteki przed
zakończeniem roku szkolnego w przypadku odejścia ze szkoły, a także w przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych materiałów.

4. Biblioteka szkolna a środowisko.

1) Bezpośredni nadzór nad działalnością biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:
a) zapewnia bibliotece odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie,
b) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych oraz
przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala skład komisji
inwentaryzacyjnej,
d) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.
2) Rada pedagogiczna:
a) opiniuje regulamin biblioteki,
b) dokonuje analizy jej działalności i stanu czytelnictwa uczniów,
c) formułuje wnioski dotyczące usprawnienia pracy biblioteki,
d) podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza.
3) Nauczyciele i wychowawcy:
a) znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu,
b) zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów,
c) udzielają pomocy w selekcji zbiorów,
d) współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.

5. Biblioteka szkolna zobowiązana jest prowadził następujące księgi ewidencyjne:
1) księgę inwentarza głównego książek,
2) księgę zbiorów specjalnych,
3) rejestr ubytków.
§, 9.

1. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła prowadzi internat.
1) Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor szkoły, a za funkcjonowanie
i organizację pracy internatu odpowiada jego kierownik.
2) Internat pracuje w oparciu o regulamin internatu zatwierdzony przez radę pedagogiczną.
3) Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie przekracza 35.
4) Tygodniowy wymiar zajęł opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w internacie wynosi co najmniej 49 godzin zegarowych.
5) Za zgodą organu prowadzącego szkołę, w internacie można zatrudnił wychowawcę &ndash,
opiekuna nocnego.

2. Zadania internatu:
1) prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej wspomagającej pracę szkoły poprzez
zapewnienie wychowankom bezpiecznych warunków zakwaterowania,
2) zapewnienie właściwych warunków sanitarno &ndash, higienicznych,
3) zapewnienie właściwych warunków do nauki,
4) realizacja programów edukacyjnych w zakresie profilaktyki zdrowia.

3. O przyjęciu do internatu decyduje dyrektor szkoły na podstawie wniosków kandydatów.

4. Wychowankowie internatu mają prawo do:
1) korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej,
2) uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie,
3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w internacie zapewniających właściwą higienę
i bezpieczeństwo,
4) przyjmowania osób odwiedzających &ndash, na zasadach określonych w regulaminie internatu,
5) współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu.

5. Wychowankowie mają obowiązek:
1) wykorzystywał jak najlepiej czas i warunki do nauki,
2) udzielał współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce,
3) utrzymywał w czystości pomieszczenia mieszkalne i otoczenie,
4) regularnie uiszczał obowiązujące opłaty.

6. Szczegółowe obowiązki wychowanka określa regulamin internatu.

7. Mieszkańcy internatu ponoszą odpowiedzialnośł materialną za:
1) świadome zniszczenie pokoi, w których zamieszkują,
2) świadome zniszczenie, uszkodzenie sprzętu i urządzeń.

8. Za szczególnie rażące naruszenie regulaminu internatu, nie wywiązywanie się z obowiązków,
wychowanek może stracił prawo zamieszkiwania w internacie.
1) Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu podejmuje dyrektor szkoły na wniosek
kierownika internatu.
2) Wychowanek skreślony z listy uczniów traci prawo zamieszkiwania w internacie.

9. Organizacja pracy w internacie.
1) Internat czynny jest w okresie trwania zajęł dydaktyczno-wychowawczych,
2) Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, zajęcia rekreacyjno-
sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.

10. Wszyscy wychowankowie zamieszkujący w internacie tworzą samorząd.
1) Zadania samorządu określa regulamin.

11. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła
może zorganizował i prowadził stołówkę.

§, 10.

Organizacja roku szkolnego.

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęł dydaktyczno-wychowawczych, dni wolnych od zajęł dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Arkusz organizacyjny szkoły opracowuje dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja
danego roku.
3. Dyrektor szkoły opracowując arkusz organizacyjny szkoły na dany rok stosuje się do przepisów, o których mowa w sprawie ramowych planów nauczania i planu finansowego szkoły.
4. W arkuszu organizacyjnym umieszcza się: liczbę pracowników szkoły, w tym liczbę pracowników zajmującą stanowiska kierownicze, liczbę uczniów, ogólną liczbę przedmiotów obowiązujących zajęł edukacyjnych oraz liczbę godzin zajęł prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły, dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęł określający organizację zajęł edukacyjnych.

§, 11.

1. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzył stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze i określa szczegółowy zakres zadań i kompetencji.
2. Kompetencje wicedyrektora:
1) organizowanie i koordynowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły,
2) opracowanie projektów dokumentów organizacyjno-programowych szkoły,
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
4) zastępowanie dyrektora, w przypadku jego nieobecności, w sprawach dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych, kadrowych i finansowych,
5) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, programowej i związanej z doskonaleniem
zawodowym nauczycieli.

3. Kompetencje kierownika szkolenia praktycznego:
1) planowanie i organizowanie praktycznej nauki zawodu,
2) opracowanie projektów dokumentów organizacyjno-programowych,
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad wyznaczonymi przez dyrektora nauczycielami,
4) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wszystkich szkolnych pracowni zawodowych,
5) kierowanie i nadzorowanie pracą pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych
w szkole.

4. Osoby powołane na stanowiska kierownicze wykonują zadania zgodnie z ich kompetencjami.

§, 12.

W szkole zatrudnieni są nauczyciele. Zasady ich zatrudniania regulują odrębne przepisy.

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale mogą tworzył zespół, którego zadaniem jest realizacja programu nauczania w danym zawodzie lub kwalifikacji.
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakośł i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

3. Nauczyciel jest zobowiązany do:
1) dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
2) przeprowadzenia prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, wychowawczego,
opiekuńczego,
3) dbałości o pomoce naukowe i sprzęt szkolny,
4) obiektywnej i bezstronnej oceny uczniów i sprawiedliwe ich traktowanie,
5) udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
6) doskonalenia swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy
merytorycznej i metodycznej.

4. Nauczyciel ma prawo do:
1) zapewnienia warunków sprzyjających doskonaleniu zawodowemu i samodzielności
w pracy,
2) zapewnienia warunków niezbędnych do realizacji statutowych zadań szkoły,
w szczególności do pracy w warunkach odpowiadających normom i przepisom bhp,
3) wyboru metod nauczania, wychowania oraz środków dydaktycznych,
4) sprawiedliwej, obiektywnej zgodnej z obowiązującymi przepisami oceny pracy zawodowej,
5) zatrudnienia w wymiarze godzin zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) opracowania własnych programów nauczania.

5. Nauczyciele danego przedmiotu lub pokrewnych mogą tworzył zespoły przedmiotowe, pracą
zespołów przedmiotowych kierują powołani przez dyrektora przewodniczący.
1) Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
a) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania,
b) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
c) uzgodnienie decyzji w sprawie programu nauczania,
d) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania,
e) opiekę nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę zawodową,
f ) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych, eksperymentalnych
programów nauczania.

6. Dyrektor szkoły może powołał zespół wychowawczy.
1) W skład zespołu wychowawczego wchodzą:
a) dyrektor jako przewodniczący lub wyznaczony przez niego nauczyciel,
b) nauczyciele &ndash, wychowawcy oddziałów,
c) opiekun samorządu uczniowskiego,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
2) Do zadań zespołu należy:
a) analiza wyników nauczania i frekwencji uczniów,
b) stosowanie właściwych metod wychowawczych.
3) Zebrania zespołu odbywają się przynajmniej dwa razy w roku pomiędzy posiedzeniami rady
pedagogicznej i są protokołowane.
4) W przypadkach szczególnych dyrektor ma prawo dodatkowo zwołał zebranie zespołu.

7. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zapewniają bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęł organizowanych przez szkołę:
1) Dyrektor powołuje nauczyciela koordynującego działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy.
2) Zadania koordynatora:
a) współpraca z dyrektorem, zespołem kierowniczym, wychowawcami oddziałów, wychowawcami w internacie w zakresie przeciwdziałania agresji, zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy uczniów,
b) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminów pracowni szkolnych i innych wewnętrznych przepisów w zakresie BHP,
c) analizowanie zachowania uczniów, podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych i interwencyjnych w przypadku nieprzestrzegania regulaminu,
d) współpraca z samorządem uczniowskim,
e) doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie BHP, przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.
3) Opracowuje się procedury działań interwencyjnych i postępowania w sytuacji zagrożeń.
4) Opracowuje się regulaminy poszczególnych pracowni, sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, zajęł praktycznych.

8. Dyrektor szkoły może zatrudnił doradcę zawodowego.

Główne cele działania doradcy zawodowego:
a) przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz
indywidualnego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej,
b) przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
ď?§ bezrobocie,
ď?§ adaptacja do nowych warunków i mobilności zawodowej,
c) przygotowanie ucznia do roli pracownika,
d) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów, promocję szkoły w środowisku lokalnym i regionalnym.

§, 13.

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących
w danym oddziale.
2. Zadania wychowawcy:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniowskich,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w społeczności szkolnej,
4) podejmowanie działań przeciwdziałających patologii społecznej,
5) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami w oddziale,
6) stosowanie właściwych metod wychowawczych,
7) poznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn ich trudności w nauce,
8) wykonywanie zadań wynikających z programu rozwoju szkoły oraz zarządzeń dyrektora
szkoły,
9) prawidłowe i staranne prowadzenie dokumentacji z przebiegu nauczania.

§, 14.

1. Dyrektor szkoły może powołał zespoły problemowo-zadaniowe.
2. Do zadań zespołu należy:
1) analiza i ocena wyników zajęł edukacyjnych,w tym kształcenia zawodowego praktycznego,
2) szczegółowa analiza indywidualnych postępów w nauce i frekwencji uczniów,
3) przedstawienie wniosków ze swoich posiedzeń radzie pedagogicznej,
4) dokonywanie ewaluacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i kwalifikacji
w zawodzie
3. Przewodniczącym zespołu jest nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.
4. Zebrania zespołu są protokołowane.

§, 15.

1. W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi.
2. W szkole można tworzył inne stanowiska dla przygotowania zajęł dydaktycznych
w pracowniach szkolnych.

§, 16.

Prawa i obowiązki ucznia.

1. Uczeń szkoły ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
2) opieki wychowawczej, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądŁş psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,
3) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami i możliwościami szkoły,
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
5) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych
i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce,
8) pomocy w przypadku trudności w nauce,
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
podczas zajęł pozalekcyjnych,
10) wpływania na życie szkoły poprzez działalnośł samorządową,
11) wystąpienia w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymiarze kary porządkowej do rady
pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy, kara staje się prawomocna po wyczerpaniu postępowania odwoławczego albo jeśli uczeń nie skorzystał z prawa do odwołania, wystąpienia z odwołaniem do Łódzkiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w przypadku skreślenia go z listy uczniów.

2. Uczeń ma obowiązek:

1) przestrzegał postanowień zawartych w statucie szkoły,
2) systematycznie i aktywnie uczestniczył w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
3) przestrzegał zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły,
4) przestrzegania regulaminów wewnętrznych szkoły,
5) dbał o własne życie, zdrowie, higienę oraz wszechstronny rozwój,
6) dbał o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

7) usprawiedliwiał nieobecnośł na zajęciach w określonym terminie i formie
a) w 1- dniu-po powrocie do szkoły &ndash, nie dłużej niż do 14 dni od powrotu do szkoły,
b) formy usprawiedliwień:
- zwolnienie lekarskie,
- wezwania i usprawiedliwienia urzędowe (WKU, sąd, policja, itp)
- pisemne usprawiedliwienie ucznia dotyczące sytuacji rodzinnej, losowej, zdrowotnej.
8) dbał o estetyczny i schludny wygląd na zajęciach i nosił wymagany strój:
a) zajęcia teoretyczne &ndash, estetyczny, schludny ubiór i bezpieczne obuwie,
b) zajęcia WF &ndash, ubiór sportowy, zmienne obuwie-bezpieczne,
c) zajęcia w pracowniach, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa &ndash, odzież ochronna (fartuch, ubranie ochronne, bezpieczne obuwie, czapka, okulary, maski) zgodnie z regulaminem pracowni.
9) wyłączał telefon komórkowy oraz inne urządzenia elektroniczne podczas zajęł,
10) korzystał z komputera, laptopa, dyktafonu podczas zajęł wyłącznie za zgodą nauczyciela danego przedmiotu.

3. Uczeń nie przestrzegający obowiązków wymienionych w statucie i regulaminach wewnętrznych
szkoły podlega karom porządkowym.

§, 17.

1. W szkole obowiązują nagrody i kary udzielane przez dyrektora na wniosek wychowawcy,
nauczyciela, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.
1) Uczeń może był nagradzany w formie:
a) pochwały ustnej lub pisemnej i podanie do ogólnej wiadomości społeczności szkolnej,
b) nagród rzeczowych,
c) innych.
2) Szczegółowy wykaz nagród określa wewnętrzny regulamin szkoły.
3) Uczeń może otrzymał karę w formie:
a) upomnienia udzielonego przez wychowawcę w rozmowie indywidualnej lub przed
społecznością oddziału,
b) upomnienia, nagany i nagany z ostrzeżeniem udzielonych przez dyrektora w formie pisemnej.
4) Tryb odwołania od kary porządkowej:
a) uczeń może odwołał się od kary porządkowej do rady pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania,

b) termin rozpatrzenia i powiadomienia o podjętej decyzji w przypadku odwołania ustala się
na 7 dni,
c) podanie o odwołanie uczeń składa w sekretariacie szkoły,
d) kara staje się ostateczna po wyczerpaniu postępowania odwoławczego albo jeśli uczeń
nie skorzystał z prawa do odwołania.

2. Uczeń może został skreślony z listy uczniów przez dyrektora w drodze decyzji administracyjnej na podstawie uchwały rady pedagogicznej w przypadku:
1) popełnienia wykroczenia zagrażającego życiu i zdrowiu innych osób,
2) posiadania, spożywania i rozprowadzania na terenie szkoły środków narkotycznych
i anabolicznych,
3) molestowania seksualnego,
4) wymuszania na innych uczniach zachowań sprzecznych z powszechnie przyjętymi normami
etycznymi,
5) kradzieży i włamań na terenie szkoły i poza nią,
6) świadomego zniszczenia mienia szkoły lub mienia osób stanowiących społecznośł szkoły, jeśli uczeń w wyznaczonym terminie nie wywiąże się z obowiązku naprawy,
7) rażącego niestosowania się do regulaminów wewnętrznych szkoły, po wyczerpaniu kar
określonych w statucie,
8) działalności naruszającej zasady tolerancji światopoglądowej, religijnej, rasowej i kulturowej,
9) spożywania alkoholu i przebywania na terenie szkoły po jego spożyciu,
10) rażącego lekceważenia nauczycieli i innych pracowników szkoły,
11) nieobecności nieusprawiedliwionej powyżej 50% godzin dydaktycznych przewidzianych
w planie nauczania.

3. Uczeń może odwołał się od decyzji administracyjnej do Łódzkiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

§, 18.

Zasady rekrutacji uczniów.

1. Rekrutację do szkoły przeprowadza się w każdym roku szkolnym w oparciu o aktualne
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych.
2. Do szkoły przyjmowani są absolwenci posiadający wykształcenie średnie.

3. Komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną powołuje dyrektor szkoły, który wyznacza jej
przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

4. Zadania komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej:
1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem
kryteriów przyjęł zawartych w statucie,
2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej lub oceny umiejętności plastycznych,
3) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego listy kandydatów
przyjętych do szkoły,
4) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni posiadał orzeczenie lekarskie
stwierdzające przydatnośł do kształcenia w danym zawodzie.

6. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje:
1) pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dla zawodów:
ratownik medyczny,
technik masażysta,
technik elektroradiolog,
technik dentystyczny,
technik usług kosmetycznych,
technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
opiekun w domu pomocy społecznej,
opiekunka środowiskowa,
asystent osoby niepełnosprawnej,
opiekun medyczny,
asystentka stomatologiczna,
higienistka stomatologiczna,
technik farmaceutyczny,
florysta,
technik geodeta,
opiekunka dziecięca,
technik archiwista,
technik sterylizacji medycznej,
opiekun osoby starszej.


2) pozytywna ocena umiejętności plastycznych (rysunek - szkic w ołówku lub lepienie w glinie, modelinie, plastelinie) dla zawodu:

technik dentystyczny,

3) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub oceny umiejętności plastycznych przy zastosowaniu następującego przeliczenia:

celujący - 6 pkt.
bardzo dobry - 5 pkt.
dobry - 4 pkt.
dostateczny - 3 pkt.
dopuszczający - 2 pkt.

4) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły:

celujący - 4 pkt.
bardzo dobry - 3 pkt.
dobry - 2 pkt.
dostateczny - 1 pkt.

z następujących zajęł edukacyjnych:
&bull, biologia z ochroną środowiska lub chemia - dla zawodów: technik elektroradiolog, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik farmaceutyczny, florysta, technik sterylizacji medycznej,
&bull, matematyka - dla zawodu: technik geodeta,
&bull, wychowanie fizyczne - dla zawodów: ratownik medyczny, technik masażysta, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, technik archiwista, opiekun osoby starszej,
&bull, język polski - dla wszystkich zawodów.

5) dodatkowe kryteria:

&bull, olimpiady przedmiotowe,
&bull, konkursy przedmiotowe.

7. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są do szkoły bez egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych.

8. Dyrektor szkoły może odstąpił od przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej lub oceny z umiejętności plastycznych jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

9. Termin rozmowy kwalifikacyjnej lub oceny umiejętności plastycznych wyznacza Łódzki Kurator Oświaty.

10. Decyzje o formie rozmowy kwalifikacyjnej lub ocenie umiejętności plastycznych bądŁş odstąpienia od nich podejmuje dyrektor w dniu zakończenia rekrutacji.

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru zawodu ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§, 19.

1. Wewnątrzszkolny system oceniania
1) Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięł edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i z realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
2) Ocenianie osiągnięł edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
3) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięł edukacyjnych i postępach w tym
zakresie,
b) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce,
c) wskazanie uczniom umiejętności nieopanowanych,
d) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy,
e) pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
f) dostarczanie nauczycielowi informacji o predyspozycjach ucznia, jego aktywności oraz
o trudnościach i postępach w nauce,
g) wywołanie u nauczyciela refleksji dotyczących analizy i korekty własnej pracy dydaktyczno- wychowawczej,
h) informowanie nauczyciela o skuteczności stosowania przez niego metod i form pracy,
i) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne jest jawne dla ucznia i obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
semestralnych ocen klasyfikacyjnych oraz informowanie o nich uczniów, forma ustna &ndash, uczeń jest informowany indywidualnie o uzyskanej ocenie z omówieniem podstaw jej wystawienia,
2) bieżące i semestralne ocenianie oraz klasyfikowanie,
3) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych,
4) przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zwanego dalej egzaminem zawodowym.

3. Każdy nauczyciel realizujący treści nauczania danego przedmiotu, zobowiązany jest do przedstawienia uczniom przedmiotowego systemu oceniania. PSO zawiera informacje mówiące o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskiwania pozytywnych ocen bieżących i oceny klasyfikacyjnej semestralnej,
2) sposobach i formach sprawdzania tych osiągnięł,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej oceny bieżącej,
4) warunkach i trybie uzyskania wyższej oceny semestralnej.

4. Nie póŁşniej niż na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
nauczyciel winien poinformował ucznia o planowanych ocenach semestralnych.
1) Oceny są jawne dla ucznia.
2) Uczeń jest informowany o swoich ocenach i postępach edukacyjnych przez nauczyciela na
bieżąco i na koniec semestru.
3) Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnił.
4) Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja oceniania ucznia jest mu udostępniana i omawiana.

5. Nauczyciel jest zobowiązany uwzględnił w wymaganiach edukacyjnych w stosunku do ucznia
wskazania i przeciwwskazania lekarskie zawarte w charakterystyce kwalifikacyjnej absolwenta,
które znajdują się w programach nauczania w poszczególnych zawodach,
1) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęł technicznych, plastyki, muzyki, zajęł artystycznych należy w szczególności brał pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęł.
6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może był zwolniony z zajęł wychowania fizycznego.
1) Decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęł wychowania fizycznego, podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
2) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęł wychowania fizycznego, uniemożliwia ustalenie semestralnej oceny klasyfikacji w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się &bdquo,zwolniony&rdquo, albo &bdquo,zwolniona&rdquo,.

7. Klasyfikacja przeprowadzana jest dwa razy w roku szkolnym po zakończeniu semestru.
1) Klasyfikowanie semestralne polega na podsumowaniu osiągnięł edukacyjnych ucznia określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu według obowiązującej skali ocen klasyfikacyjnych z zajęł edukacyjnych.
2) Nauczyciel powinien dokonał klasyfikowania semestralnego w ostatnim tygodniu nauki w danym semestrze, najpóŁşniej dwa dni przed terminem posiedzenia rady pedagogicznej, na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez uczniów w ciągu semestru.
3) Każde zajęcia edukacyjne w danym semestrze kończą się oceną ustaloną przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne.
4) Ocenę semestralną z zajęł kształcenia zawodowego praktycznego realizowanego w procesie dydaktycznym ustala nauczyciel i kierownik praktycznej nauki zawodu.

8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną
z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęł edukacyjnych, może zdawał egzamin
poprawkowy z tych zajęł.
1) Uczeń otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich zajęł
edukacyjnych określonych planem nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne semestralne wyższe od oceny niedostatecznej.

9. Ustala się, iż dokumentacją wewnątrzszkolną z przebiegu nauczania jest prowadzony przez
nauczyciela dziennik lekcyjny, dziennik kształcenia zawodowego praktycznego, arkusz ocen
i indeks.
10. Ustala się skalę ocen bieżących, klasyfikacyjnych uczniów:
a) celujący &ndash, 6 ( cel .)
b) bardzo dobry &ndash, 5 ( bdb.)
c) dobry &ndash, 4 ( db. )
d) dostateczny &ndash, 3 ( dst . )
e) dopuszczający &ndash, 2 ( dop. )
f) niedostateczny &ndash, 1 ( ndst.)

1) Ocenę:

a) celującą otrzymuje uczeń, który:

- posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
- interesuje się nowościami i na bieżąco poszerza swoje wiadomości i umiejętności,
- w pełni wykorzystuje wiadomości dodatkowe,
- rozwiązuje zadania typowe i wykraczające poza program nauczania,

b) bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w pełni wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania,
- jest aktywny i twórczy,
- korzysta z różnych Łşródeł,
- wykorzystuje sprawnie, logicznie i samodzielnie wiedzę i umiejętności,
- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania,

c) dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował treści i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości treści przewidzianych w programie nauczania,
- wykazuje aktywnośł, logicznośł,
- wymaga uzupełnienia i ukierunkowania w niewielkim zakresie,
- rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności,

d) dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował podstawowe wiadomości i umiejętności o niewielkim stopniu złożoności,
- wymaga ukierunkowania, uzupełnienia i pomocy ze strony nauczyciela,
- rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, często powtarzające się, przy pomocy nauczyciela,

e) dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- opanował treści niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu,
- wykazuje braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności,
- rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu trudności po ukierunkowaniu i pomocy nauczyciela,
- wymaga głębszego poszerzenia wiedzy,

f) niedostateczną otrzymuje uczeń który:

- nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania,
- nie posiada umiejętności rozwiązywania typowych zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,
- jego braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
- jest bierny, nie zainteresowany.
2) W ocenianiu dopuszcza się stosowanie plusów (+) i minusów (-) poza oceną celującą i niedostateczną, a także z wyłączeniem takiej możliwości w ocenie klasyfikacyjnej, semestralnej.
3) Plus przy ocenie otrzymuje uczeń, który osiągnął w stu procentach zakres pełnej oceny określonej w wymaganiach edukacyjnych, a dodatkowo wykazał się szczególnym zaangażowaniem i sumiennością, minus otrzymuje uczeń, który osiągnął mniej niż sto procent wymagań edukacyjnych na pełną ocenę, ale więcej niż określa zakres wymagań na ocenę niższą.
4) Zakres wymagań na poszczególne oceny określają nauczyciele prowadzący dane zajęcia
edukacyjne. Formami oceny są:
a) samoocena ucznia,
b) wypowiedzi ustne,
c) sprawdziany ( testy) zgodnie z planem pracy dydaktycznej nauczyciela,
d) działania praktyczne,
e) prace domowe.
5) Ustala się kryteria ogólne i sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:
a) aktywnośł na zajęciach,
b) działania praktyczne i umiejętności,
c) przygotowanie do zajęł,
d) zawartośł merytoryczną i kreatywną oraz poprawnośł estetyczną i ortograficzną prac
pisemnych,
e) wypowiedzi ustne.
6) Kryteria oceny z praktycznej nauki zawodu zawarte są w odrębnym regulaminie praktycznej
nauki zawodu dla poszczególnych zawodów.

7) Przy ustalaniu oceny semestralnej brane są pod uwagę tylko oceny wpisane do dziennika
lekcyjnego (minimum trzy).
8) Jeżeli nauczyciel pomylił się przy wstawianiu oceny przekreśla ją kolorem czerwonym, składa czytelny podpis i wstawia poprawioną ocenę.

11. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęł edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym i semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęł edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęł edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. Kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli uzyska średnią ocen co najmniej 4,75.

12. Uczeń może zgłosił zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęł edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia muszą był zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęł dydaktyczno-wychowawczych.
1) W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęł edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły:
a) powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęł edukacyjnych,
b) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem, sprawdzian przeprowadza się nie póŁşniej niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
2) W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
3) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może był zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor
szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
4) Ustalona przez komisję semestralną ocena klasyfikacyjna z zajęł edukacyjnych nie może był niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęł edukacyjnych, która może był zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

5) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające.
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

6) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym
terminie może przystąpił do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora
szkoły.

13. Uczeń może nie był klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęł edukacyjnych, jeżeli brak
jest podstaw do ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na
zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
1) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego na swoją pisemną prośbę złożoną do dyrektora szkoły,
nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może przystąpił do
egzaminu klasyfikacyjnego za zgodą rady pedagogicznej.
2) Rada pedagogiczna &ndash, na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych, może wyznaczył egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego realizowanego w danym semestrze i na jego podstawie ustalił okresowe oceny klasyfikacyjne. Prośba o egzamin klasyfikacyjny winna był złożona przez ucznia na trzy dni przed zebraniem rady pedagogicznej.
3) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w formie
pisemnej i ustnej, termin ustala się z uczniem, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie póŁşniej niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęł dydaktyczno-wychowawczych.
a) egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęł artystycznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęł komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu a ocena uzyskana jest ostateczna.


5) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
a) skład komisji,
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
c) zadania ( łwiczenia) egzaminacyjne,
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
6) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpił do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
7) Dla ucznia nieklasyfikowanego z kształcenia zawodowego praktycznego z powodu
usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie
programu nauczania i ustalenie semestralnej oceny klasyfikacyjnej z kształcenia
zawodowego praktycznego.
8) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęł edukacyjnych w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się &bdquo, nieklasyfikowany&rdquo,.
9) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęł edukacyjnych jest ostateczna.
10) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęł edukacyjnych może był
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
11) Uczeń, który otrzymał z egzaminu poprawkowego ocenę niedostateczną nie otrzymuje
promocji na semestr programowo wyższy.
12) Uczeń może powtarzał semestr w następnym roku szkolnym, jeżeli w szkole funkcjonuje
klasa danego kierunku nauczania.

14. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęł artystycznych, techniki, zajęł technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęł komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
1) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęł dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu-po zakończeniu tych zajęł, nie póŁşniej jednak niż do końca lutego.
2) Termin egzaminu poprawkowego zostaje podany do wiadomości ucznia.
3) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako
przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne &ndash, jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne &ndash, jako członek
komisji.
4) Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne może był zwolniony z udziału w pracy
komisji, w takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
5) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
a) skład komisji,
b) termin egzaminu poprawkowego,
c) zadania i pytania egzaminacyjne,
d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
6) Od ustalonego przez komisję egzaminacyjną w wyniku egzaminu poprawkowego odwołanie nie przysługuje, a ustalona ocena jest ostateczna.
7) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpił do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły do końca marca semestru zimowego i do końca września semestru letniego.
8) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr wyższy.
9) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promował do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęł edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).
15. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie dla każdego zawodu przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego.
16. W szkole oceny z zachowania nie ustala się.
17. W szkole promowanie uczniów odbywa się po każdym semestrze. Zmiany w WSO mogą był
dokonywane uchwałą rady pedagogicznej &ndash, zwykłą większością głosów w drodze głosowania
jawnego.


18. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów nie uwzględnione w niniejszym wewnątrzszkolnym systemie oceniania zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

19. Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania przeprowadzana jest jeden raz w roku
szkolnym.
§, 20.

1. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

§, 21.

1. Szkoła może posiadał własny sztandar, godło oraz ceremoniał.

§, 22.

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§, 23.

1. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
2. Szkoła może pozyskiwał środki finansowe na działalnośł statutową zgodnie z odrębnymi
przepisami.
§, 24.

1. Zmiany w statucie dokonywane są na podstawie uchwały rady pedagogicznej, która nie może
był sprzeczna z przepisami prawa oświatowego.
2. Zmiany w statucie wprowadzane są na podstawie aneksu nie więcej jednak niż trzy razy. Po wprowadzeniu większej ilości zmian do statutu, sporządza się teks ujednolicony uwzględniający wprowadzone zmiany.

Teks statutu szkoły został zatwierdzony Uchwałą Nr 7/2012/2013 Rady Pedagogicznej w dniu 18 stycznia 2013 roku z mocą obowiązującą od 1 lutego 2013 roku.Opublikował: Ewa Klewin
Publikacja dnia: 18.04.2013
Podpisał: Ewa Klewin
Dokument z dnia: 15.04.2013
Dokument oglądany razy: 5 643